Εντατικοποίηση ελέγχων για τα Χριστούγεννα 2019 σε χώρους τροφίμων

"Εντατικοποίηση ελέγχων για τα Χριστούγεννα 2019 σε χώρους τροφίμων"

Εγκύκλιος Δ1γ/ ΓΠ οικ.88899/2019 – Εντατικοποίηση υγειονομικών ελέγχων ενόψει Χριστουγέννων 2019

 

Σε ποιές επιχειρήσεις θα δοθεί προτεραιότητα και πώς θα διενεργηθούν οι υγειονομικοί έλεγχοι.

Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της Εορταστικής Περιόδου των Χριστουγέννων .

ΣΧΕΤ: 1) Η Υγειονομική Διάταξη με Υ1γ/ΓΠ/οικ. 47829, (Φ.Ε.Κ. 2161 τ.β/2017), «Υγειονομικοί Όροι & προϋποθέσεις λειτουργίας Επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2) Η ΚΥΑ με αρ. οικ. 16228/2017, (ΦΕΚ 1723,τ.β./2017,) «Απλούστευση & Προτυποποίηση …κινηματογράφου».

3) Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. Δ2β/ΓΠ. Οικ.80727/, (ΦΕΚ 4177, τ.β./2019) «Καθορισμός των οργάνων της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων…..όπως τροποποιήθηκε ο ν. 3868/2010, και ισχύει.», σε εφαρμογή του ν 4633/2019, αναφορικά με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.

4) Η με ΑΔΑ: BOXBΘ –ΝΞΨ εγκύκλιός μας με αρ. πρωτ. Οικ. Υ1γ/ΓΠ. 9420/19- 1-2012 «Παροχή συσσιτίων & τροφίμων –αρωγή στις κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες», προς τους εμπλεκόμενους φορείς ανά την επικράτεια.

5) Η Γ1 (δ) /ΓΠ. Οικ. 67322/6-9-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υγείας, Περιβάλλοντος &Ενέργειας (ΦΕΚ3282/Β/2017) «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260), 7-10-2015.

6) Η Α1β/4841/79 (ΦΕΚ 696/Β/79) Υ.Δ. για την ‘’ποιότητα εμφιαλωμένων νερών’’ όπως ισχύει.

7) Το Π.Δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α/83) «Όροι εκμετάλλευσης και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών», όπως ισχύει.

8) Η Γ1/443/73 ( ΦΕΚ 87/τ.β./24-1-73) Υ.Δ, περί κολυμβητικών δεξαμενών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

9) H A5/3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β/2-10-85) « Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κ.Δ. και Λ.Κ.», όπως ισχύει

10) Η Δ1δ/οικ. 60055/2-8-2018 Εγκύκλιος για « Πρόληψη νόσου των λεγεωναρίων»

Στο πλαίσιο των υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται, ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο κινδύνου των επιχειρήσεων να δοθεί προτεραιότητα σε :

όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών,

χώρους εκδηλώσεων,

επιχειρήσεις αναψυχής,

οχήματα μεταφοράς προϊόντων,

προσωρινούς πάγκους που αναπτύσσονται είτε σε υπαίθριους, είτε σε κλειστούς χώρους για τις αγοραστικές ανάγκες των Εορτών

πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων

 και γενικότερα σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, διάθεσης, διανομής κυρίως των ευαλλοίωτων τροφίμων για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.

 σε τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λ.π

Οι υγειονομικοί αυτοί έλεγχοι να γίνονται:

 με μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα και θα αφορούν κυρίως στον έλεγχο τήρησης των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων.

 με πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες, αλλά και με πιστή εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε όλους τους χώρους απαγόρευσης του καπνίσματος.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην τήρηση της ανωτέρω νομοθεσίας στους χώρους ψυχαγωγίας-διασκέδασης ανηλίκων, που αναπτύσσονται για τις ανάγκες των εορτών.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υποχρεώσεις τους. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα.

Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα, της παρούσας εγκυκλίου.

ΑΔΑ: Ω859465ΦΥΟ-81Ω

Αθήνα 18 -12-2019

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΝ. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

 

Εσείς έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα;

Κάθε επαγγελματίας στον χώρο των τροφίμων & ποτών υποχρεούται να έχει στην κατοχή του πλήρη & ενημερωμένο φάκελο Απεντόμωσης & Μυοκτονίας για οποιοδήποτε έλεγχο από τον ΕΦΕΤ ή άλλη αρχή.

Ο φάκελος περιέχει:

  • ετήσιο πρόγραμμα απεντόμωσης & μυοκτονίας
  • κάτοψη του χώρου με τις παγίδες
  • άδεια απεντομωτή
  • εκρίσεις εντομοκτόνων & μυοκτόνων
  • MSDS- δελτία ασφαλείας εντομοκτόνων & μυοκτόνων
  • έκθεση κατανάλωσης
  • πιστοποιητικό της κάθε εφαρμογής
  • λοιπά έγγραφα

Στην AgroSpeCom παρέχουμε από το 1980 υπηρεσίες απεντόμωσης και μυοκτονίας στη βιομηχανία τροφίμων και στον κλάδο HO.RE.CA. Απασχολούμε μόνο γεωπόνους που τους εκπαιδεύουμε συνεχώς στην εντομολογία και σε νέες πράσινες μεθόδους χωρίς χημικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε για εσάς ένα δυνατό σύστημα IPM – Απεντόμωσης & Μυοκτονίας και να αποκτήσετε την Υγιεινή που αξίζει η επιχείρησή σας.

Τηλεφωνικό κέντρο για όλη την Ελλάδα: 2310555339 ή στείλτε μας email στο info@agrospecom.gr.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!